dilluns, 16 de setembre de 2013

CARTA DE PETICIÓ A LA SRA CONSELLERA

Tots els pares i mares podem fer arribar a la Conselleria la nostra petició de que treballi des del consens per 
solucionar immediatament aquest conflicte (telèfon, email, cartes, registre on-line...) Aquí teniu un model.

(Molt honorable) Sra. Consellera.

_________________________________________ amb DNI ______________ i adreça C/ ___________________________________ de _______________(07__), telèfon ___________________ i correu electrònic a efectes de notificació ___________________________@__________________, com a pare/mare d’un alumne/a del centre________________________________________ ___________________ (___________________ - Illes Balears),

Us sol·licit que obriu vies diàleg amb els representants dels docents convocants de la vaga indefinida amb vertadera intenció negociadora.

També us sol·licitam la retirada del decret-llei 5/2013 que vàreu implantar poques hores després de produir-se la notificació, per part del TSJIB, de suspensió del decret 15/2013 de tractament integrat de llengües i de les instruccions emeses pel Secretari Autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats en data 9 de maig

Us demanam això per entendre que el decret-llei esmentat vulnera l’art. 86.1 de la Constitució Espanyola, així com l’article 46.1 de l’Estatuto de Autonomia de les Illes Balears ja que és no es pot legislar amb la fórmula del decret-llei per regular drets fonamentals (art. 27.7, “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.”).

A més, el decret-llei suplanta les competències dels consells escolars, establertes a l’art. 127.a de la Llei Orgànica d’Educació, 2/2006, quan estableix al seu art. 5.2, paràgraf segon, que el departament d’inspecció educativa elaborarà un projecte d’obligada aplicació fora l’aprovació del consell escolar qui té la competencia, per formar part del Projecte de Tractament Integrat de Llengües (PTIL) del projecte educatiu del centre.___________________, ___ de setembre de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada